صــدای دنیـــا

♥وقتــی دلــــم بــه سمت تـــو مایـــل نمــی‌شــود بایـــــد بگـویــم اســم دلــــم، دل نمــی‌شـود♥

گپی با خدا

 

گفتـــم خــدایــا از همــه دلـــگیرم گفــت حـتـــی من؟!

گفتــم نـــگران روزیــم گفــت ان بــا من..

گفتـــم خیلـــی تنهـــایم گفــت تنهـــا تــر از مــن؟!

گفتـــم درون قلبـــم خــالیســت گفــت پــر کــن قلبــتو از عشـــق من..

گفتـــم دست نیــــاز دارم گفــت بگــیر دسـت مــن..

گفتــم من از تــو خیلـــی دورم  گفــت مـــن از تــو نه..

گفتـــم آخــر چگــونه آرام گیـــرم؟ گفــت بــا یــــاد مـــن..

گفتــم اخر بــا ایــن همـــه مشکــــل چــه کـــنم؟ گفــت تــوکــل بـــه مـــن..

گفتـــم هــیچ کــس کنــارم نمــانده گفــت جـــز مـــن..

                          گفتـــــم خـــــــــدایـــا چــــــرا انــــــقدر میگــــــــویــی مــــــن؟؟؟

                            گفـــــت چــــــون مـــــن از تـــو هســــتم و تــــو از مـــــن... 

 + نوشته شده در پنجشنبه 25 آبان 1391 ساعت 17:32 توسط ?H?H?A? | نظرات()