صــدای دنیـــا

♥وقتــی دلــــم بــه سمت تـــو مایـــل نمــی‌شــود بایـــــد بگـویــم اســم دلــــم، دل نمــی‌شـود♥

دلنوشته

کســی کــه از دیــدنش سـیر نمیــشدم زود از دنیــای مــن رفــت

بــدون اینــکه حتـــی یــه رد و نشــونـی از خـودش بــجا بــزاره

چـــه ارزوهــایــی با او داشتــم

چـــه اینــده هــای زیبــایی را بــا او میــدیدم

حتــی فــرصت نشـــد کــه ســرم را روی شــانــه هـایــش بــگذارم و گــریه کنــم

وقتـــی او بـــرای همیـــــشه رفــــــت....

انـــقدر تنــــــــها شــــــــدم کــــــــه...

حتــــی نـــام روزهـــا رو فـــرامـــوش کـــردم

گـــذشــت زمــــان بــرایــم مفـــهومــی نــدارد

از صـــدای تیــک تیــک ســاعــت بیـــزار شــدم

تــازه فهـــمیدم رســــــــــــــم دنیــــــــــــــــــا همـــینه کــه....

کســـی رو کــه خیـــلی دوسـش داری رو زود از دسـت میــــدی

از انـــکـه خــوب نـــگاهـش کنـی از انــکه تمـام حـرفــهایت را بــه او بـــگویـی

از انـــکه همـــه لبـــخندهــایت را نشــانـش بــدهـــی

مثـــل پـــروانــه ای زیبـــا بـــال میــــگیرد و دور میــــشود

بـــا خـــودم خیــال میـــکردم هــر روز طلــوع افتــاب رو بــا او تماشــا خــواهــم کــرد

اینـــجا یـــه خـــواهـشی ازتــون دارم...

تــو کـــه خیـــلی اونـــو دوســـش داری

اگــــر هنـــوز میـــتونــی بهـــش هـــدیه ای بــــدی

اگـــه میـــتونــی شــاخـــه گلــــی بـــهش بــــدی

قــــدر لحــظه لحــظه ایـــن روزهـــا رو بـــدون

و تــــا فــرصـــت داری اونـــو در اغـــوش بگـــیر و بــــگو

           دوســــتــــت دارمــــــــ...+ نوشته شده در چهارشنبه 15 آذر 1391 ساعت 19:30 توسط ?H?H?A? | نظرات()