صــدای دنیـــا

♥وقتــی دلــــم بــه سمت تـــو مایـــل نمــی‌شــود بایـــــد بگـویــم اســم دلــــم، دل نمــی‌شـود♥

خستــــــــــه ام...

ز خـــود که بــی شکیـبـم و بــی یــار خستــه ام

از زنـــدگـی از این همــه تــکرار خستـــه ام

خستـــه ام از هـــای و هــــوی کــوچــه و بـــازار

دلــــگیرم از ستـــاره و آزرده ام ز مـــاه

امــشب دگـــر ز هـــر کـــه و هـــر کـــار خستــه ام

دل خســته ســـوی خــانـــه ، تــن خستـــه مـی کشــم

آخ ...

کــزیــن حصـــار دل آزار خستــــه ام

بیـــزارم از خمــوشـــی تـقـویــم روی میــز

وز دنــگ نــگ سـاعــت دیـــوار خستـــه ام

از او کــه گفــت یــار تـو هستـــم ولــی نبــود

تنـــها و دل گـرفتــه و بیــزار و بــی امیـــد

از حــال مــن مپـــرس کــه بسیـــار خستــــه ام...+ نوشته شده در سه شنبه 23 آبان 1391 ساعت 10:15 توسط ?H?H?A? | نظرات()